ūüď∑ 3D prehliadka: Inteligentn√Ĺ dom bud√ļcnosti so smart osvetlen√≠m v Chorv√°tskom Grobe

Updated: Oct 5, 2021

Projekt rodinn√©ho domu v Chorv√°tskom Grobe je uk√°Ňĺkou vskutku netradińćn√©ho rieŇ°enia, ktor√© sp√°ja prednosti technol√≥gi√≠, s ktor√Ĺmi pracujeme. Jedineńćn√© je spojenie osvetlenia na mieru, jeho integr√°cia do IQ syst√©mu a akustick√© rieŇ°enie stropu v celom priestore domu.
Ako to cel√© zańćaloNa z√°klade odpor√ļńćania z inej naŇ°ej referencie n√°s klient oslovil s t√Ĺm, Ňĺe potreboval vyrieŇ°iŇ• inteligentn√© ovl√°danie dom√°cnosti. Po tom, ako sa dozvedel, Ňĺe naŇ°a dom√©na nie je iba samotn√© IQ ovl√°danie, ale najm√§ osvetlenie a nap√≠nan√© stropy, ktor√© s√ļ okrem in√©ho zn√°me aj svojimi v√Ĺborn√Ĺmi akustick√Ĺmi vlastnosŇ•ami, po ktor√Ĺch bol u klienta vysok√Ĺ dopyt, sa rozhodol pre komplexn√© rieŇ°enie.
Akustické napínané stropyPoŇĺiadavkou klienta, na ktor√ļ kl√°dol pri spracovan√≠ n√°vrhu interi√©ru veńĺk√Ĺ d√īraz bolo, aby mal v ob√Ĺvańćke zabezpeńćen√Ĺ maxim√°lny moŇĺn√Ĺ audio komfort. Pońćas prv√Ĺch rozhovorov vyplynulo, Ňĺe rieŇ°en√≠m by mohli byŇ• pr√°ve nap√≠nan√© stropy Barrisol.


Akustick√Ĺ strop Barrisol so zapusten√Ĺmi reproduktormi

Akustick√© nap√≠nan√© stropy Barrisol s√ļ f√≥liov√© podhńĺady s r√īznym stupŇąom perfor√°cie vyr√°ban√© presne pre zvolen√Ĺ priestor. Pohyb zvukovej vlny vyd√°vanej zdrojom je ńćiastońćne pohlcovan√Ĺ f√≥liou, ktor√° sp√§Ň• do priestoru odr√°Ňĺa iba ńćasŇ• zvuku, ńć√≠m zamedzuje efektu dozvuku, eliminuje hluk a priestor akusticky optimalizuje.Pr√≠prava pre mont√°Ňĺ osvetlenia do Barrisolu

Strop bez viditeńĺnej perfor√°ciePri rieŇ°en√≠ nap√≠nan√Ĺch stropov veńĺa rob√≠ aj celkov√° estetika stropu. Barrisol disponuje tzv. mikroperfor√°ciou, to zn., Ňĺe m√° pri umiestnen√≠ v istej v√ĹŇ°ke vońĺn√Ĺm okom nepozorovateńĺn√© diery, ńć√≠m je zachovan√Ĺ jednoduch√Ĺ a ńćist√Ĺ dizajn stropu.Strop, ktor√Ĺ nepoprask√°V tomto pr√≠pade iŇ°lo o drevostavbu. T√° m√° jednu veńĺk√ļ nev√Ĺhodu a to, Ňĺe drevo prv√Ĺch 5-6 rokov v√Ĺrazne pracuje, ńćo sa v koneńćnom d√īsledku odzrkadl√≠ na materi√°li pouŇĺitom na stropoch. V spojoch a rohoch poprask√° a ak tento materi√°l nie je dostatońćne pruŇĺn√Ĺ, po rokoch je nutn√© ho opravovaŇ• alebo meniŇ•. Pri Barrisole sa nińć podobn√© staŇ• nem√īŇĺe, keńŹŇĺe sa jedn√° o elastick√Ĺ materi√°l, ktor√Ĺ bez ohńĺadu na to, ako stavba pracuje, sa jej vŇĺdy prisp√īsob√≠ a st√°le bude dokonale rovn√Ĺ.

KonŇ°trukcia pre zapustenie reproduktorov


R√Ĺchla a ńćist√° mont√°ŇĺVeńĺkou v√Ĺhodou Barrisolu je jeho r√Ĺchla a ńćist√° mont√°Ňĺ. Kompletn√° mont√°Ňĺ nap√≠nan√Ĺch stropov v celom dome trvala iba dva dni a to aj vr√°tane osvetlenia. Cel√Ĺ proces prebehol veńĺmi ńćisto a bezpraŇ°ne. T√Ĺm, Ňĺe sme stropy namontovali za dva dni sme uŇ°etrili veńĺa ńćasu a ńŹalŇ°ie pr√°ce ako mańĺovanie a upratovanie neboli nutn√©.


Osvetlenie interiéruNap√≠nan√Ĺmi stropmi sme pri v√Ĺbere svietidiel neboli nijako obmedzen√≠, pr√°ve naopak, dok√°zali sme aj to, ńćo by sme inak dok√°zaŇ• nemohli a projekt je peknou uk√°Ňĺkou takmer vŇ°etk√Ĺch moŇĺn√Ĺch rieŇ°en√≠ √ļchytov svietidiel do stropu.Skryt√Ĺ z√°ves s nap√°jan√≠m po lank√°chZ√°vesn√Ĺ LOOP E s nap√°jan√≠m po lank√°ch a nepriamym podsvieten√≠m

NajdominantnejŇ°√≠ prvok cel√©ho domu predstavuje z√°vesn√Ĺ sveteln√Ĺ strop LOOP E v ob√Ĺvańćke. Zauj√≠mav√Ĺm je sp√īsob z√°vesu svietidla do stropu, ktor√Ĺ by sme pri inom materi√°li stropu docieliŇ• len tak ńĺahko nemohli. VńŹaka nap√°janiu po lank√°ch sveteln√Ĺ strop prech√°dza cez mal√© dierky v Barrisole takmer neviditeńĺne a p√īsob√≠, ako by sa vzn√°Ň°al v priestore.
Atypick√Ĺ sp√īsob zapusteniaBarrisol n√°m umoŇĺŇąuje aj aplikovanie z√°pustn√Ĺch rieŇ°en√≠ osvetlenia. KuchyŇąu osvetńĺuje sveteln√Ĺ strop ELI s atypick√Ĺm sp√īsobom zapustenia do recessed kitu, konŇ°trukcie, do ktorej je sveteln√Ĺ strop vsaden√Ĺ. Dek√≥r svietidla je viditeńĺn√Ĺ a je moŇĺn√© aplikovaŇ• aj doplnok svetelnej v√Ĺbavy Indirect - nepriameho podsvietenia, prenikaj√ļceho cez Ň°trbinu medzi svietidlom a konŇ°trukciou v strope.


Sveteln√Ĺ strop ELI zapusten√Ĺ do recessed kitu


Subtílne lineárne osvetlenieHlavn√© osvetlenie a nav√°dzac√≠ prvok chodby tvor√≠ line√°rne osvetlenie v podobe svetelnej Ň°trbiny, ktor√° dlh√© √ļzke chodby dostatońćne presvetl√≠. ҆trbinu vn√≠mame ako prim√°rny typ osvetlenia chodieb a snaŇĺ√≠me sa ho vyuŇĺiŇ• vŇĺdy, keńŹ je to moŇĺn√©.
Nepriame podsvietenieMoŇĺnosŇ• ambientn√©ho podsvietenia v sp√°lni ocen√≠ sn√°ńŹ kaŇĺd√Ĺ. P√ļtav√Ĺ tvar trojuholn√≠kov√©ho sveteln√©ho stropu TRI 900 dominuje v sp√°lni rodinn√©ho domu. Odsadenie od stropu 3-4 cm d√°va priestor nepriamemu svetlu - samostatne ovl√°dan√©mu LED okruhu, ktor√© sa na veńćer postar√° o pr√≠jemn√ļ int√≠mnu atmosf√©ru a v spojen√≠ s teplou farbou svetla podporuje tvorbu horm√≥nu sp√°nku melaton√≠nu.
Celostropn√Ĺ sveteln√Ĺ stropVo vypnutom stave biely strop a v zapnutom stave svieti cel√Ĺ. Translucentn√° membr√°na Barrisol n√°m umoŇĺŇąuje realiz√°ciu celostropn√Ĺch rieŇ°en√≠ osvetlenia bez viditeńĺn√Ĺch bodov LED ńćipov, ktor√© sme v tomto pr√≠pade rozmiestnili po obvode stropu.
Osvetlenie exteriéru