ūüď∑ 3D prehliadka: Dom√°ca automatiz√°cia Loxone domu v Chorv√°tskom Grobe

Updated: Oct 5, 2021

Maxim√°lny moŇĺn√Ĺ komfort ovl√°dania vŇ°etk√Ĺch funkci√≠ domu bola ako naŇ°a, tak aj investorova priorita, preto sme stavili na inteligentn√ļ dom√°cnosŇ• Loxone. Loxone sa vyznańćuje svojou jednoduchosŇ•ou a intuit√≠vnosŇ•ou ovl√°dania vŇ°etk√Ĺch funkci√≠, ktor√© pri komplexnom rieŇ°en√≠ okrem in√©ho aj spolu interaguj√ļ ńć√≠m nadob√ļdaj√ļ ńŹalŇ°ie funkcie, ktor√© by pri ich manu√°lnom ovl√°dan√≠ inak neboli vyuŇĺit√©. Dom√°ca automatiz√°cia Loxone m√° nespońćet v√Ĺhod, ktor√© v√°m v naŇ°om ńćl√°nku v skratke pribl√≠Ňĺime.V√Ĺhody komplexn√©ho rieŇ°enia dom√°cej automatiz√°cieKomplexn√© rieŇ°enie m√° nespońćet v√Ĺhod v porovnan√≠ s ńćiastkov√Ĺm rieŇ°en√≠m. T√Ĺm, Ňĺe s√ļ technol√≥gie syst√©mom poprep√°jan√© nadob√ļdaj√ļ aj ńŹalŇ°ie funkcie, ktor√© by v pr√≠pade ich manu√°lneho ovl√°dania inak neboli vyuŇĺit√©. Dobr√Ĺm pr√≠kladom je prepojenie tienenia a k√ļrenia. Syst√©m pozn√° polohu Slnka na oblohe, ak je v dome pr√≠liŇ° teplo ako prv√© zatiahne Ňĺal√ļzie a aŇĺ v pr√≠pade, Ňĺe zatiahnut√≠m Ňĺal√ļzi√≠ ned√ījde k zn√≠Ňĺeniu teploty v interi√©ri zańćne dom chladiŇ• in√Ĺmi sp√īsobmi. Naopak v zime Ňĺal√ļzie vytiahne, aby dom ohrial.Veńĺk√Ĺm pr√≠nosom je aj hromadn√© ovl√°danie. Odch√°dzate z domu? Stlańćen√≠m jedn√©ho tlańćidla pri vchodov√Ĺch dver√°ch prepnete cel√Ĺ ekosyst√©m do Ň°etriaceho reŇĺimu, vypnete osvetlenie, k√ļrenie a pod.Technol√≥gia sa kaŇĺd√Ĺm dŇąom pos√ļva dopredu, v modern√Ĺch dom√°cnostiach prib√ļda mnoŇĺstvo zariaden√≠, ktor√© treba ovl√°daŇ• a vzrast√° aj celkov√° n√°rońćnosŇ• ovl√°dania syst√©mu. Pokiańĺ budeme vŇ°etko ovl√°daŇ• manu√°lne, nevyuŇĺijeme cel√Ĺ potenci√°l ńći uŇĺ osvetlenia, tienenia, k√ļrenia alebo in√Ĺch technol√≥gi√≠ v dom√°cnosti. V modern√Ĺch dom√°cnostiach je pońćet √ļkonov uŇĺ tak√Ĺ vysok√Ĺ, Ňĺe sa pre ńćloveka st√°va nekomfortn√Ĺm sa neust√°le zaoberaŇ• t√Ĺm, ńći je vŇ°etko nastaven√© optim√°lne a efekt√≠vne.Za celou podstatou komplexnej dom√°cej automatiz√°cie stoj√≠ jedin√© slovo, komfort. Loxone navrhujeme tak, aby ovl√°danie bolo pre uŇĺ√≠vateńĺa maxim√°lne komfortn√©, jednoduch√© a intuit√≠vne. Aby uŇĺ√≠vateńĺ nebol otrokom syst√©mu, pr√°ve naopak, aby mu syst√©m sl√ļŇĺil v jeho prospech.Je moŇĺn√© ovl√°daŇ• inteligentn√ļ dom√°cnosŇ• cez smartf√≥n?√öńćelom ovl√°dania inteligentnej dom√°cnosti cez smartf√≥n je maŇ• moŇĺnosŇ• ovl√°daŇ• komplexn√Ĺ syst√©m do detailov, t. j. nastavovaŇ• a prisp√īsobovaŇ• jednotliv√© reŇĺimy. Smartf√≥n ale nie je vhodn√Ĺm ovl√°dańćom komplexn√Ĺch syst√©mov, ak√Ĺm je Loxone pri kaŇĺdodennom pouŇĺit√≠. Na to s√ļ vhodn√© n√°stenn√© tlańćidl√°, ovl√°dańće, senzory, automatick√© ovl√°danie a pod.
RieŇ°enie dom√°cej automatiz√°cie na mieru√ölohou n√°s ako integr√°tora je klientovi rieŇ°enie naŇ°iŇ• na mieru podńĺa jeho ońćak√°van√≠ a tak, ako je zvyknut√Ĺ. Aj v tomto projekte sa n√°m podarilo stotoŇĺniŇ• s ońćak√°van√≠m klienta a dodali sme mu poŇĺadovan√Ĺ komfort. Syst√©m Loxone pokryl jeho potreby ńći uŇĺ z pohńĺadu mnoŇĺstva pouŇĺit√Ĺch technol√≥gi√≠, ale aj z pohńĺadu jednoduchosti a intuit√≠vnosti ich ovl√°dania.


Ovl√°danie je rieŇ°en√© sklenen√Ĺmi dotykov√Ĺmi tlańćidlami Loxone Touch. T√Ĺm, Ňĺe sa tlańćidlo nach√°dza v kaŇĺdej miestnosti je politika ovl√°dania vŇ°ade rovnak√°, opakuje sa a veńĺmi r√Ĺchlo sa ńćlovek ovl√°danie nauńć√≠ aj vr√°tane audia a Ňĺal√ļzi√≠. Klient pochopil princ√≠p ovl√°dania hneńŹ pri vchodov√Ĺch dver√°ch a ńŹalej cel√Ĺ dom ovl√°dal bez ak√Ĺchkońĺvek probl√©mov.


Z√°roveŇą na chodbe a v k√ļpeńĺniach s√ļ pre eŇ°te v√§ńćŇ°√≠ komfort aj senzory pohybu. Svietidl√° sa rozsvecuj√ļ hneńŹ pri vstupe a t√Ĺm p√°dom sa v t√Ĺchto miestnostiach tlańćidl√° viac menej ani nemusia pouŇĺ√≠vaŇ•.ReŇĺimy dom√°cej automatiz√°cieDom m√° nastaven√© ńćasov√© pl√°ny, reŇĺimy, ktor√© definuj√ļ spr√°vanie vŇ°etk√Ĺch jeho technologick√Ĺch prvkov. KeńŹ je majiteńĺ mimo domu reŇĺim Out of Home dom str√°Ňĺi, tieni a svetl√° s√ļ vypnut√©. ReŇĺim Dovolenka je podobn√Ĺ, ale pońćas dlhŇ°ej nepr√≠tomnosti majiteńĺa imituje jeho pr√≠tomnosŇ•, n√°hodne sp√≠na a vyp√≠na osvetlenie, aby odplaŇ°il zlodejov. KeńŹ je majiteńĺ doma, reŇĺim Pr√≠tomnosŇ• zabraŇąuje automatick√©mu pohybu Ňĺal√ļzi√≠ v miestnostiach, kde sa majiteńĺ domu pr√°ve nach√°dza.Ekosystém LoxoneSamotn√Ĺ koncept Loxone definuje z√°kladn√© funkcie a my ich prepoj√≠me. Cel√° konfigur√°cia je z blokov, ktor√© navz√°jom interaguj√ļ. Dobr√Ĺm pr√≠kladom je domov√Ĺ zvonńćek. Pri zazvonen√≠ pr√≠de notifik√°cia do mobilu, otvor√≠ sa obrazovka s kamerou a majiteńĺ m√īŇĺe s n√°vŇ°tevn√≠kom komunikovaŇ•. Pri interakcii aj s in√Ĺmi zariadeniami m√īŇĺe pri zazvonen√≠ na domov√Ĺ zvonńćek zablikaŇ• svetlo, m√īŇĺe pr√≠sŇ• zvukov√° notifik√°cia v integrovanom audiosyst√©me a pod. Loxone pon√ļka aj mnoŇĺstvo doplnkov√Ĺch funkci√≠, ovl√°danie z√°vlahy, baz√©na, v√≠rivky, meranie spotreby elektriny, monitorovanie objektu, napojenie na sol√°rne panely, rekuper√°ciu, ovl√°danie nab√≠jańćky pre elektromobily a veńĺa in√©ho.‚ÄúPri realiz√°cii nov√©ho rodinn√©ho domu som hńĺadal rieŇ°enie, ktor√© mi umoŇĺn√≠ maŇ• pod kontrolou cel√Ĺ rodinn√Ĺ dom a to aj na diańĺku. Z√°roveŇą som hńĺadal rieŇ°enie, ktor√© je na pouŇĺ√≠vanie jednoduch√©, spońĺahliv√© a aby jednotliv√© prvky dotv√°rali dizajn interi√©ru a exteri√©ru. Automatiz√°cia rodinn√©ho domu Loxone splnila moje ońćak√°vania a posunula pouŇĺ√≠vanie rodinn√©ho domu na vyŇ°Ň°iu √ļroveŇą.‚ÄĚ ‚Äď spokojn√Ĺ klient 


3D prehliadka priestoruChcete vidieŇ• viac? Preneste sa do priestoru virtu√°lne naŇ°ou 3D prehliadkou.
 


Viac fotografi√≠ projektu n√°jdete v naŇ°ej gal√©rii realiz√°cii a viac o rieŇ°en√≠ osvetlenia a akustick√Ĺch nap√≠nan√Ĺch stropoch sa dońć√≠tate v 1. ńćasti.O projekte sa m√īŇĺete dońć√≠taŇ• aj v ńćl√°nku na ofici√°lnej str√°nke Loxone.


 
LED dizajnové prstencové svietidlo svetelné stropy

Radi navrhneme komplexn√© rieŇ°enie osvetlenia aj V√°m!


Nechajte si spracovaŇ• n√°vrh osvetlenia vyplnen√≠m online formul√°ru alebo n√°s navŇ°t√≠vte osobne v naŇ°om showroome.


TeŇ°√≠me sa na V√°s!